ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

زندگی شهر نشینی امروزی و به طبع آن آپارتمان نشینی ما را از برخی علائق محروم کرده است و یکی از آنها نگهداری گیاهان دلخواه است. اکثر گیاهان نیازمند نور کافی برای رشد هستند. ساختمانهای امروزی از نظر نور گیری و دریافت نور بسیار متفاوت هستند وبرخی از نور کم رنج می برند.

همواره یکی از دغدغه های آپارتمان نشین ها انتخاب گیاه متناسب با نور کم می باشد. خانه هایی که دارای پنجره جنوبی، شرقی و یا غربی باشند تا حد بسیار زیادی دغدغه تامین نور را ندارند. ولی خانه هایی که ساختمانهای بلند بر آنها سایه افکنده اند و یا دارای پنجره های کوچک هستند باید گیاهی متناسب انتخاب کنند تا در شرایط موجود دوام بیاورند.

با هشت گیاهی که می توانیم در نور کم نگهداری کنیم آشنا می شویم. البته باید به این نکته توجه داشته باشید که نور کم به معنای تاریکی نیست. منظور روشنایی کمتر است.

این گیاهان را می توان به فاصله نیم متر تا یک متر از پنجره شمالی، نیم متر تا سه متر از پنجره های شرقی یا غربی و چهار و نیم تا شش متر از پنجره جنوبی نگهداری کرد.

 
1-آگلونما

 8 گیاهی که می توانیم در نور کم نگهداری کنیم

۲- سینگونیوم

8 گیاهی که می توانیم در نور کم نگهداری کنیم

۳- نخل شامادورا

 8 گیاهی که می توانیم در نور کم نگهداری کنیم

۴- پوتوس

 8 گیاهی که می توانیم در نور کم نگهداری کنیم

۵- اسپاتیفلوم

 8 گیاهی که می توانیم در نور کم نگهداری کنیم

۶- زامیفولیا

8 گیاهی که می توانیم در نور کم نگهداری کنیم

۷- سانسوریا

 8 گیاهی که می توانیم در نور کم نگهداری کنیم

۸- فیلودِندرون برگ قلبی

 8 گیاهی که می توانیم در نور کم نگهداری کنیم

ایلنا

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,