ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

چیستان های شعری

چیستان جدید با جواب,چیستان سخت

چیستان های شعری

 

1-  پوست در پوست گرد يكديگر                    چيست آن گرد گنبد بي در    
 رخش از آب ديده گردد تر                             هر كه بگشايد اين معما  را    

 2-  گرد است و دراز و در ندارد                    آن چيست كه پا و سر ندارد    
 جز نام دو جانور ندارد                                 اندر شكمش ستارگانند     

3- كليد آهنين قفلش گشايد                       كدام است گنبدي كه درندارد    
 زهر بچه دو صد مادر بزايد                         هزاران بچه دارد در شكم بيش     

 4-  هر چه افتاده ريزريز كند                       چيست كاندر دهان بي دندان    
 در زمكان هر دو گوش تيز كند                    چون زني در دو چشم او انگشت   

 
5- قطره ژاله اي چكيده بر او                      چيست آن گل كه رسته بر لب جو    
 مظهر عشق و رونق بستان؟                      صورتش شكل صورت انسان

 

,چیستان های جالب,چیستان جدید با جواب

جواب چیستان

1- پیاز
2- خربزه
3- هندوانه
4-قیچی
5- بستان

 

منبع:urmiacity.com

منبع : بیتوته

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,