ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

آرزوی عجیب پیر زن ۱۰۲ ساله قبل از مرگ!

«ادی سیمس» که سابقه طولانی در امورخیریه نیزدارد به خبرنگاران گفته:در جریان زندگی طولانی اش تجارب زیادی به دست آورده اما هرگز دستگیر نشده بود. بنابراین دلش می خواست قبل از مردن این حس را نیز تجربه کند.

وی همچنین اظهارداشته:هر آنچه در دوران جوانی ترس محسوب می شود در پیری به هیجانی خاص تبدیل می شود که انسان دلش می خواهد تجربه اش کند.

پیرزن 102 ساله

دستگیری پیر زن ۱۰۲ ساله

پیرزن ۱۰۲ ساله بازداشت شد و به آرزویش رسید!

منبع : namnak.com

مجله