ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

در این انبار قدیمی که مدتی بیش از کشف آن نمیگذرد حدود ۱۰۰ خودروی قدیمی یافت شده است که کارشناسان برآورد اولیه قیمت این خودروها را ششصد میلیون دلاراعلام کرده اند.در این میان برخی خودروهای قابل استفاده نیز کشف شده است.

پیدایش گنجی در فرانسه با ارزش 600 میلیون دلار

 

پیدایش گنجی در فرانسه با ارزش 600 میلیون دلار

 

پیدایش گنجی در فرانسه با ارزش 600 میلیون دلار

 

پیدایش گنجی در فرانسه با ارزش 600 میلیون دلار

 

پیدایش گنجی در فرانسه با ارزش 600 میلیون دلار

 

پیدایش گنجی در فرانسه با ارزش 600 میلیون دلار

 

پارسینه

منبع : tabnakbato.ir

مجله