ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

هالووین یکی از جشنهای قدیمی است که هر سال در آخرین روز اکتبر با هیجان فراوان برگزار می شود.

 یکی از نمادهای هالووین کدو تنبل است که به شکل های مختلف تزیین می شوند و داخل آنها شمع روشن می شود تا با سایه های ترسناکش هالووین را جذاب تر کند.

مزارع بزرگ تولیدکننده کدوتنبل ها درهایشان را به روی بازدیدکنندگان بازکرده اند تا برای هالووین و پاییز ۲۰۱۶ کدوهای خود را به نمایش بگذارند.

 
وقتی کدوتنبل عزیز می شود! 
 
وقتی کدوتنبل عزیز می شود! 
 
وقتی کدوتنبل عزیز می شود! 
 
وقتی کدوتنبل عزیز می شود! 
 
وقتی کدوتنبل عزیز می شود! 
 
وقتی کدوتنبل عزیز می شود! 
 
وقتی کدوتنبل عزیز می شود!

 یکی از نمادهای هالووین کدو تنبل است که به شکل های مختلف تزیین می شوند و داخل آنها شمع روشن می شود تا با سایه های ترسناکش هالووین را جذاب تر کند.

مزارع بزرگ تولیدکننده کدوتنبل ها درهایشان را به روی بازدیدکنندگان بازکرده اند تا برای هالووین و پاییز ۲۰۱۶ کدوهای خود را به نمایش بگذارند.

 
وقتی کدوتنبل عزیز می شود! 
 
وقتی کدوتنبل عزیز می شود! 
 
وقتی کدوتنبل عزیز می شود! 
 
وقتی کدوتنبل عزیز می شود! 
 
وقتی کدوتنبل عزیز می شود! 
 
وقتی کدوتنبل عزیز می شود! 
 
وقتی کدوتنبل عزیز می شود!

منبع : tabnakbato.ir

مجله