ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

ورزش در ماه رمضان و تمرینات ورزشی در ماه رمضان:ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮی در اﯾﻦ ﻣﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد اﻧﺪام ھﺎ وﻋﻀﻼت ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﺷﺪ و ﻋﻀﻠﻪ ﺳﺎزی را ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ.

ورزش در ماه رمضان و تمرینات ورزشی در ماه رمضان

ورزش در ماه رمضان و تمرینات ورزشی در ماه رمضان

ھﺪف از ﺗﻤﺮﯾﻦ در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮاﻗﻊ ﻓﻘﻂ وﻓﻘﻂ ﺣﻔﻆ ﻋﻀﻼت اﺳﺖ وﻧﻪ ﻋﻀﻠﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﺗﻤﺮﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻌﺪ از اذان ﻣﻐﺮب ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﯾﺎ آﻣﯿﻨﻮ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﻣﯿﻮه و ﯾﮏ ﮐﻠﻮﭼﻪ و ﮐﻤﯽ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮد و ﺣﺪود ۴۵دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺳﺒﮑﯽ را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد.

ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺪود۳۰ دﻗﯿﻘﻪ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ۴ﺷﺐ در ھﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و در ھﺮ ﺷﺐ ﻧﯿﻤﯽ از ﻋﻀﻼت را ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﺳﺒﮏ آﻣﺎده ﻧﮕﻪ داﺷﺖ.ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ زﯾﺎد ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ رﺷﺪی ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻘﺪاری از ﻋﻀﻼت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه طﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻧﯿﺰ از دﺳﺖ ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ.

ﻣﮑﻤﻞ

ﻣﮑﻤﻞ ھﺎی ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف اﯾﻦ دوره ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﯾﺎ آﻣﯿﻨﻮ ﺷﯿﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﻒ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﮐﺮاﺗﯿﻦ ﯾﺎ ﮐﺮﺑﻮھﯿﺪرات و ﮐﺮاﺗﯿﻦ ھﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ دوری ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ آﻣﯿﻨﻮ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺤﺮ ﺗﺎ اﻓﻄﺎر از ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﻦ ﻋﻀﻼت ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد ( ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص آﻣﯿﻨﻮ اﺳﯿﺪ).

منبع : دلگرم

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,