ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

“چان کلیرین” که در طراحی لباس مهارت دارد،طرح هایش را با لاک ناخن می کشد.

دلیل استفاده او از لاک ناخن درخشندگی است که کارهایش پیدا می کنند و پس از آزمودن نقاشی با لاک روی کاغذ او در حال تمرین نقاشی با لاک روی آب است!

در ادامه تعدادی از کارهای او را مشاهده می کنید:

نقاشی با لاک ناخن!
نقاشی با لاک ناخن!
نقاشی با لاک ناخن!
نقاشی با لاک ناخن!
نقاشی با لاک ناخن!
نقاشی با لاک ناخن!
نقاشی با لاک ناخن!
نقاشی با لاک ناخن!
نقاشی با لاک ناخن!
نقاشی با لاک ناخن!
نقاشی با لاک ناخن! 

نقاشی لاک روی آب:

نقاشی با لاک ناخن!
نقاشی با لاک ناخن!
نقاشی با لاک ناخن!
نقاشی با لاک ناخن!
نقاشی با لاک ناخن!
نقاشی با لاک ناخن!

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,