ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

غار در روستای لکیتیوی اسپانیا قرار دارد. نقاشی های کشف شده نسبت به دیگر آثار چند هزار ساله در نقاط دیگر بزرگ تر هستند. به طوریکه بعضی نقاشی ها به ۱/۵ متر می رسند.

 

دانشمندان در شبه جزیره ایبری اسپانیا نقاشی هایی کشف کردند که قدمتش به ۱۴ هزار ۵۰۰ سال قبل باز می گردد.
 
کشف نقاشی‌های 14هزار ساله روی دیوارهای یک غار

۵۰ عدد نقاشی روی دیوارها موجود است که ۳۰ عدد آن طراحی هایی از حیوانات مختلف و باقی نقاشی ها نیم دایره و خطوط هستند. به نظر می رسد آثار به دست آمده تا به امروز یکی از کشفیات بسیار مهم در آن منطقه است.

کشف نقاشی‌های 14هزار ساله روی دیوارهای یک غار

غار در روستای لکیتیوی اسپانیا قرار دارد. نقاشی های کشف شده نسبت به دیگر آثار چند هزار ساله در نقاط دیگر بزرگ تر هستند. به طوریکه بعضی نقاشی ها به ۱/۵ متر می رسند.

کشف نقاشی‌های 14هزار ساله روی دیوارهای یک غار

بر خلاف تصور رسانه ها غار از طرف مردم  محلی شناخته شده بود و در آن رفت آمد صورت می گرفت اما هیچکس خیلی به اعماق غار نرفته بود تا نقاشی ها را کشف کند.

 
کشف نقاشی‌های 14هزار ساله روی دیوارهای یک غار

 
کشف نقاشی‌های 14هزار ساله روی دیوارهای یک غار

۵۰ عدد نقاشی روی دیوارها موجود است که ۳۰ عدد آن طراحی هایی از حیوانات مختلف و باقی نقاشی ها نیم دایره و خطوط هستند. به نظر می رسد آثار به دست آمده تا به امروز یکی از کشفیات بسیار مهم در آن منطقه است.

کشف نقاشی‌های 14هزار ساله روی دیوارهای یک غار

غار در روستای لکیتیوی اسپانیا قرار دارد. نقاشی های کشف شده نسبت به دیگر آثار چند هزار ساله در نقاط دیگر بزرگ تر هستند. به طوریکه بعضی نقاشی ها به ۱/۵ متر می رسند.

کشف نقاشی‌های 14هزار ساله روی دیوارهای یک غار

بر خلاف تصور رسانه ها غار از طرف مردم  محلی شناخته شده بود و در آن رفت آمد صورت می گرفت اما هیچکس خیلی به اعماق غار نرفته بود تا نقاشی ها را کشف کند.

 
کشف نقاشی‌های 14هزار ساله روی دیوارهای یک غار

منبع : tabnakbato.ir

مجله