ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

بهومیبول آدولیادج پادشاه تایلند که روز پنجشنبه ۱۳ اکتبر درگذشت، با ۷۰ سال پادشاهی رکورد جهان را در اختیار داشت. اکنون ملکه الیزابت دوم از نظر طول زمان سلطنت جانشین او شده است.

 ملکه الیزابت دوم جانشین پادشاه متوفی تایلند شد

به گزارش لوموند، بهومیبول آدولیادج پادشاه تایلند که با نام «راما نهم » تاج شاهی را بر سر گذاشته بود پس از ۷ دهه سلطنت درگذشت. ماها واجیرالونگکورن پسرش جانشین او شده و پس از پایان عزای عمومی بر تخت سلطنت تایلند جلوس خواهد کرد.

با این حال، بهومیبول آدولیادج جانشین دیگری هم دارد: ملکه الیزابت دوم صاحب تاج و تخت بریتانیا. البته الیزابت دوم که ۶۴ سال ملکه بریتانیا است از نظر طول زمان سلطنت جانشین پادشاه تایلند شده است.

پیش از این، ملکه الیزابت دوم با ۹۰ سال سن پیرترین صاحب سلطنت دنیا محسوب می شد.

سلطان حسن البولکیا ، شاه برونئی با ۴۹ سال و سلطان قابوس بن سعید با ۴۶ سال سلطنت پس از ملکه الیزابت دوم در مکان های دوم و سوم قرار دارند.

جام جم

منبع : tabnakbato.ir

مجله