ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

وی از دوران جوانی عاشق آرنولد بوده و از وی الهام گرفته است. وی می داند که این روغن ها می توانند کشنده باشند ولی اعتیاد شدیدی به این کار پیدا کرده است.

رمرد غول پیکری که به خودش روغن تزریق می کند

 

مرد غول پیکری که به خودش روغن تزریق می کند

 

مرد غول پیکری که به خودش روغن تزریق می کند

 

مرد غول پیکری که به خودش روغن تزریق می کند

 

مرد غول پیکری که به خودش روغن تزریق می کند

 

مرد غول پیکری که به خودش روغن تزریق می کند

 

پایش

منبع : tabnakbato.ir

مجله