ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

شغل ترسناک این مرد برای امرار معاش

اقدامات هندی ها همیشه عجیب و پر از هیجان می باشد چرا که این کشور از آن دسته کشورهایی است که مردمانی نترس و شجاع دارد اوا سورش ، یک مرد هندی است که شغل عجیبی دارد او بخاطر امرار و معاش و گذران زندگی اش با مارهای سمی سر و کله میزد که همه شان را رام کرده است.

اوا سورش ، یک مرد هندی است که شغل عجیبی دارد.او یک پرورش دهنده و رام کننده مار است. این مرد همچنان با مار ها سر و کله میزند که گویی یک موش در دست گرفته است. او با نمایش تسلطش بر مار ها هزینه زندگی خود را در میآورد.

مرد هندی

مرد هندی

مرد هندی

مرد هندی

مرد هندی

مرد هندی

مرد هندی

مرد هندی

مرد هندی

مرد هندی

شغل عجیب و وحشتناک یک مرد هندی! + تصاویر

منبع : namnak.com

مجله