ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

شغل ترسناک یک مرد برای امرار معاش

اوا سورش ، یک مرد هندی است که شغل عجیبی دارد.

 به گزارش برنا، اوا سورش ، یک مرد هندی است که شغل عجیبی دارد.او یک پرورش دهنده و رام کننده مار است. این مرد همچنان با مار ها سر و کله میزند که گویی یک موش در دست گرفته است. او با نمایش تسلطش بر مار ها هزینه زندگی خود را در میآورد.

 

 اخبارگوناگون ,خبرهای گوناگون, شغل ترسناک

 

 اخبارگوناگون ,خبرهای گوناگون, شغل ترسناک

 

 اخبارگوناگون ,خبرهای گوناگون, شغل ترسناک

 

 اخبارگوناگون ,خبرهای گوناگون, شغل ترسناک

 

 اخبارگوناگون ,خبرهای گوناگون, شغل ترسناک

 

 اخبارگوناگون ,خبرهای گوناگون, شغل ترسناک

 

 اخبارگوناگون ,خبرهای گوناگون, شغل ترسناک

 

 اخبارگوناگون ,خبرهای گوناگون, شغل ترسناک

 

 اخبارگوناگون ,خبرهای گوناگون, شغل ترسناک

 

 اخبارگوناگون ,خبرهای گوناگون, شغل ترسناک

 

منبع : بیتوته

مجله