ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

 

اوا سورش ، یک مرد هندی است که شغل عجیبی دارد.او یک پرورش دهنده و رام کننده مار است. این مرد همچنان با مار ها سر و کله میزند که گویی یک موش در دست گرفته است. او با نمایش تسلطش بر مار ها هزینه زندگی خود را در میآورد.

شغل ترسناک مرد هندی برای امرار معاش

 

شغل ترسناک مرد هندی برای امرار معاش

 

شغل ترسناک مرد هندی برای امرار معاش

 

شغل ترسناک مرد هندی برای امرار معاش

 

شغل ترسناک مرد هندی برای امرار معاش

 

شغل ترسناک مرد هندی برای امرار معاش

 

شغل ترسناک مرد هندی برای امرار معاش

 

شغل ترسناک مرد هندی برای امرار معاش

 

شغل ترسناک مرد هندی برای امرار معاش

 

شغل ترسناک مرد هندی برای امرار معاش

منبع : tabnakbato.ir

مجله