ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

در یکی از مراحل این رقابتها شرکت کنندگان باید ۲۲ زن را با وزن بیش ۲۰۰۰  پوند را بلند کرده و به صورت تعادلی نگه دارند…

بلند کردن 22 دختر در مسابقه قوی ترین مردان

 

روزآنلاین

منبع : tabnakbato.ir

مجله