ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

یک مرد فیلیپینی از حومه نشینان شهر مانیل پس از اینکه خانه اش به دلیل ساخت غیر قانونی از سوی نیروهای دولتی تخریب شده است مشغول گرفتن دوش آب سرد است

دوش آب گرفتن مرد فیلیپینی 
 
جام نیوز

منبع : tabnakbato.ir

مجله