ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

همه چیز درباره عفونت میکروبی معده 

معد ه یکی از شگفتی های بد ن انسان می باشد که با وجود آنکه د ارای محیطی اسید ی است اما به دیواره معده سالم با وجود سد دفاعی هیچ آسیبی نمی رسد.

عفونت معده

عفونت میکروبی معده

زخم و التهاب معد ه در واقع نتیجه آسیب این سد د فاعی می باشند . اگرچه زخم معد ه می تواند ناشی از عوامل گوناگون از قبیل عوامل عصبی و روانی، شیمیایی، مصرف الکل، مصرف طولانی مد ت قرص آسپرین و تنباکو باشد . اما یکی از مهمترین د لایل ایجاد آن عفونت ناشی از باکتری موسوم به هلیکوباکترپیلوری می باشد .

این باکتری مشکل ساز
هلیکوباکترپیلوری یک باکتری گرم منفی است که محل اصلی زند گی آن جد ار معد ه می باشد . این باکتری با مکانیسم های خاصی می تواند د ر محیط اسید ی معد ه زند ه بماند که بوسیله همین مکانیسم ها به جد ار معد ه آسیب می رساند . این باکتری می تواند هم از طریق طبیعی و هم از طریق سیستم ایمنی و تولید سیتوکینهای خاص باعث ایجاد التهاب معد ه شود .

شیوع عفونت هلیکوباکترپیلوری بطور معمول مرتبط با شرایط ژئوگرافی و اقتصاد ی-اجتماعی جامعه می باشد . د ر کشور ما شیوع این عفونت حد ود ۸۰ د رصد (د ر افراد بزرگسال) می باشد و حد ود ۱۵-۱۰د رصد از این افراد د چار زخم معد ه و ۱ د رصد نهایتاً د چار سرطان معد ه می شوند . هلیکوباکترپیلوری مهمترین عامل التهاب مزمن بافت تولید کنند ه موکوس معد ه، زخم معد ه، سرطان معد ه و التهاب آتروفیک معد ه (التهاب مزمن با تخریب غشای موکوسی و غد ه های اسید ساز معد ه) می باشد .

که التهاب آتروفیک معد ه می تواند منجر به عد م ترشح اسید و فاکتور د اخلی معد ه شود و از آنجا که عناصر د و ظرفیتی از قبیل کلسیم و آهن د ر محیط اسید ی بهتر جذب می شوند با کاهش ترشح اسید جذب این عناصر هم کاهش می یابد و نیز فاکتور د اخلی عاملی است که برای جذب ویتامین B12 ضروری می باشد . کمبود آهن و ویتامین B12 هر د و می توانند باعث کم خونی نهفته شوند .

چه کسانی د ر معرض خطر هستند ؟

افراد ی که د ارای سابقه فامیلی سرطان معد ه د ر خویشاوند ان د رجه اول خود هستند و افراد ی که التهاب معد ه د ارند .برخی از علائم عفونت به هلیکوباکتر پیلوری شامل:سوء هاضمه، د رد و سوزش سر د ل، نفخ همراه با د رد ، حالت تهوع، سیری زود رس همراه با نفخ، د رد د ر ناحیه بالای شکم که یک ساعت یا بیشتر بعد از صرف غذا مشاهد ه می شود .از آنجا که این باکتری از طریق مد فوعی – د هانی منتقل شود بنابراین رعایت بهد اشت فرد ی ضروری می باشد .

درمان
عفونت هلیکوباکترپیلوری بطور خود بخود ی قابل د رمان نیست و د ر صورت عد م پیگیری و طولانی شد ن عفونت عوارض می تواند گسترش پید ا کند تا جایی که منجر به آسیب جد ی به معد ه و نهایتاً سرطان شود .مهم ترین روش د رمانی د ر ایران د رمان ۳ د ارویی به مد ت تقریبا ۲ هفته می باشد . این رژیم شامل تجویز همزمان ۳ آنتی بیوتیک به همراه یک د اروی خنثی کنند ه اسید معد ه است. مصرف به موقع د اروها و کامل کرد ن د وره د رمان برای ریشه کنی این باکتری ضروری می باشد .

توصیه های غذایی

از آنجا که ابتلابه عفونت هلیکوباکتر پیلوری بر اساس مد ت و شد ت عفونت می تواند . طیفی از علائم را از قبیل التهاب معد ه تا زخم معد ه را شامل شود بنابراین توصیه ها و پرهیزهای غذایی مشابه همه بیماران گوارش است:خوب جوید ن غذا، وعد ه های کم و مکرر د ر طول روز، عد م مصرف وعد ه سنگین قبل از خواب می تواند د ر بهبود علائم این بیماران موثر باشد . میوه و سبزیجات تازه و مواد غذایی حاوی سلنیوم از قبیل مغزها و خصوصا باد ام هند ی، غذاهای د ریایی، گوشت مرغ، گوشت گوسفند و جگر برای سلامت معد ه مفید می باشند .

د ر گذشته افراد مبتلا به زخم یا التهاب معد ه از خورد ن غذاهای اسید ی منع می شد ند اما د رحال حاضر خورد ن غذاهای اسید ی مانند مرکبات، گوجه فرنگی و… براساس تحمل فرد قابل توصیه می باشد .نوشید نی های الکلی می توانند باعث وخیم تر شد ن شرایط شوند و نوشید نی های کافئینه از قبیل چای و قهوه می توانند باعث تشد ید د رد د ر این افراد شوند .مصرف پود ر فلفل قرمز می تواند اثری د وگانه د اشته باشد به طوریکه مصرف زیاد آن باعث تشد ید علائم و وخیم تر شد ن بیماری و مصرف مقاد یر کم آن باعث افزایش تولید موکوس و بهبود زخم معد ه شود .

مصرف بعضی غذاها می تواند از جد ار معد ه د ر برابر هلیکوباکترپیلوری محافظت کند و یا د ر کنار د رمان د ارویی به ریشه کنی این باکتری کمک کند :
۱٫ زرد چوبه، عصاره زنجفیل و نیز مصرف مواد غذاهای حاوی مواد فنولیک از قبیل قره قاط می تواند د ر ریشه کنی این باکتری موثر باشند .

۲٫ تحقیقات نشان د اد ه است که مصرف برخی از انواع عسل نیز برای د رمان هلیکوباکترپیلوری موثر است.

۳٫ غذاهای حاوی سولفورفان از قبیل انواع کلم یک باکتری کش قوی محسوب می شوند که می توانند بر ریشه کنی هلیکوباکترپیلوری هم موثر باشند .

۴٫ مصرف سویا نیز ممکن است باعث کاهش تولید واسطه های التهابی (اینترلوکین ۱۰) ناشی از هلیکوباکترپیلوری شود .

۵٫ پونه علاوه بر خاصیت آنتی اکسید انی می تواند بر تخریب هلیکوباکترپیلوری هم موثر باشد .

۶٫ مصرف میوه و سبزی تازه خصوصا آنهایی که سرشار از ویتامین C، ویتامینE (انواع مغزها و د انه های روغنی)، لیکوپن (سبزیجات و میوهایی که رنگ قرمز د ارند ) هستند نیز می تواند مفید باشد .

۷٫مصرف پود ر سیر نیز می تواند د ر کنار تجویز آنتی بیوتیک، به کاهش عفونت و ریشه کنی بیشتر این باکتری کمک کند .

درمان سنتی و غذاهای مناسب عفونت میکروبی معده

منبع : namnak.com

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,