ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

در قسمت هایی از تبت طبق رسوم اعتقاد بر این است که انسان بعد از مرگ زندگی جدید خواهد داشت. به دلیل این اعتقاد مردم این منطقه برای داشتن سرنوشتی بهتر اجساد مردگان را در اختیار پرندگان مرده خوار قرار میدهند تا شاید مرده های آنها در زندگی جدید آرامش بیشتری داشته و زندگی بهتری را تجربه کنند.

در این مراسم جسد ها به جای تدفین توسط کرکس ها خورده خواهند شد . تصاویری از این مراسم دلخراش و سنتی را در این ادامه مشاهده می کنید.

جسدی که خوراک کرکس ها شد

 

جسدی که خوراک کرکس ها شد

 

جسدی که خوراک کرکس ها شد

 

جسدی که خوراک کرکس ها شد

 

جسدی که خوراک کرکس ها شد

 

جسدی که خوراک کرکس ها شد

 

خبرآنلاین

منبع : tabnakbato.ir

مجله