ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، در دویست و هفتاد و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران که پانزدهم تیر ماه امسال برگزار شد، لایحه نرخ کرایه سرویس مدارس در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ مورد بررسی قرار گرفت و افزایش ۱۵ درصدی نرخ کرایه سرویس مدارس پایتخت در سال تحصیلی جاری تصویب شد.

متوسط کرایه سرویس مدرسه هر دانش‌آموز در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ برای ۲۲ روز خدمت‌رسانی در ماه در مسافت «تا ۵ کیلومتر» برای سواری ۱۰۷ هزار تومان، برای ون ۶۵ هزار و ۵۰۰ تومان، برای مینی‌بوس ۳۹ هزار و ۵۰۰ تومان، برای میدل باس ۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان و اتوبوس ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان است؛ در مسافت «بیش از ۵ تا ۱۰ کیلومتر» برای سواری ۱۲۵ هزار تومان، برای ون ۷۲ هزار و ۵۰۰ تومان، برای مینی‌بوس ۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان، برای میدل باس ۳۷ هزار تومان و اتوبوس ۳۱ هزار تومان است؛ در مسافت «بیش از ۱۰ تا ۱۵ کیلومتر» برای سواری ۱۴۰ هزار تومان، برای ون ۸۰ هزار و ۵۰۰ تومان، برای مینی‌بوس ۴۷ هزار تومان، برای میدل باس ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان و اتوبوس ۳۷ هزار تومان است؛ در مسافت «بیش از ۱۵ تا ۲۰ کیلومتر» برای سواری ۱۵۹ هزار و ۵۰۰ تومان، برای ون ۸۵ هزار تومان، برای مینی‌بوس ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان، برای میدل باس ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان و اتوبوس ۴۰ هزار تومان است؛ در مسافت «بیش از ۲۰ تا ۲۵ کیلومتر» برای سواری ۱۷۴ هزار و ۵۰۰ تومان، برای ون ۹۶ هزار و ۵۰۰ تومان، برای مینی‌بوس ۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان، برای میدل باس ۵۰ هزار و ۵۰۰ تومان و اتوبوس ۴۷ هزار تومان است؛ در مسافت «بیش از ۲۵ تا ۳۰ کیلومتر» برای سواری ۱۹۴ هزار تومان، برای ون ۱۰۰ هزار تومان، برای مینی‌بوس ۶۲ هزار تومان، برای میدل باس ۵۶ هزار و ۵۰۰ تومان و اتوبوس ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان است و در مسیرهای از «از ۳۰ کیلومتر به بالا» رقم توافقی است.

متوسط کرایه سرویس مدرسه هر دانش‌آموز در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ برای ۲۶ روز خدمت‌رسانی در ماه در مسافت «تا ۵ کیلومتر» برای سواری ۱۲۶ هزار تومان، برای ون ۷۷ هزار و ۵۰۰ تومان، برای مینی‌بوس ۴۷ هزار تومان، برای میدل باس ۳۹ هزار و ۵۰۰ تومان و اتوبوس ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان است؛ در مسافت «بیش از ۵ تا ۱۰ کیلومتر» برای سواری ۱۴۸ هزار تومان، برای ون ۸۵ هزار و ۵۰۰ تومان، برای مینی‌بوس ۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان، برای میدل باس ۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان و اتوبوس ۳۷ هزار تومان است؛ در مسافت «بیش از ۱۰ تا ۱۵ کیلومتر» برای سواری ۱۶۵ هزار و ۵۰۰ تومان، برای ون ۹۵ هزار تومان، برای مینی‌بوس ۵۵ هزار و ۵۰۰ تومان، برای میدل باس ۵۰ هزار تومان و اتوبوس ۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان است؛ در مسافت «بیش از ۱۵ تا ۲۰ کیلومتر» برای سواری ۱۸۹ هزار تومان، برای ون ۱۰۰ هزار و ۵۰۰ تومان، برای مینی‌بوس ۵۷ هزار تومان، برای میدل باس ۵۵ هزار و ۵۰۰ تومان و اتوبوس ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان است؛ در مسافت «بیش از ۲۰ تا ۲۵ کیلومتر» برای سواری ۲۰۶ هزار و ۵۰۰ تومان، برای ون ۱۱۴ هزار تومان، برای مینی‌بوس ۶۸ هزار تومان، برای میدل باس ۶۰ هزار تومان و اتوبوس ۵۵  هزار و ۵۰۰ تومان است؛ در مسافت «بیش از ۲۵ تا ۳۰ کیلومتر» برای سواری ۲۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان، برای ون ۱۱۸ هزار تومان، برای مینی‌بوس ۷۳ هزار و ۵۰۰ تومان، برای میدل باس ۶۶ هزار و ۵۰۰ تومان و اتوبوس ۵۸ هزار و ۵۰۰ تومان است و در مسیرهای از «از ۳۰ کیلومتر به بالا» رقم توافقی است.

نرخ سرویس مدارس در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ برای ۲۲ روز خدمت‌رسانی در ماه 

ردیف میزان مسافت رفت و برگشت از مبدا منزل اولین دانش‌آموز تا مدرسه و بالعکس متوسط کرایه سرویس مدرسه هر دانش‌آموز (به ریال)
سواری ون مینی‌بوس میدل‌باس اتوبوس
۱ تا ۵ کیلومتر ۱۰۷۰۰۰۰ ۶۵۵۰۰۰ ۳۹۵۰۰۰ ۳۳۵۰۰۰ ۲۷۵۰۰۰
۲ بیش از ۵ تا ۱۰ کیلومتر ۱۲۵۰۰۰۰ ۷۲۵۰۰۰ ۴۳۵۰۰۰ ۳۷۰۰۰۰ ۳۱۰۰۰۰
۳ بیش از ۱۰ تا ۱۵ کیلومتر ۱۴۰۰۰۰۰ ۸۰۵۰۰۰ ۴۷۰۰۰۰ ۴۲۵۰۰۰ ۳۷۰۰۰۰
۴ بیش از ۱۵ تا ۲۰ کیلومتر ۱۵۹۵۰۰۰ ۸۵۰۰۰۰ ۴۸۵۰۰۰ ۴۷۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰
۵ بیش از ۲۰ تا ۲۵ کیلومتر ۱۷۴۵۰۰۰ ۹۶۵۰۰۰ ۵۷۵۰۰۰ ۵۰۵۰۰۰ ۴۷۰۰۰۰
۶ بیش از ۲۵ تا ۳۰ کیلومتر ۱۹۴۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰ ۶۲۰۰۰۰ ۵۶۵۰۰۰ ۴۹۵۰۰۰
۷ از ۳۰ کیلومتر به بالا توافقی توافقی توافقی توافقی توافقی

نرخ سرویس مدارس در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ برای ۲۶ روز خدمت‌رسانی در ماه (با احتساب روزهای پنج‌شنبه)

ردیف میزان مسافت رفت و برگشت از مبدا منزل اولین دانش‌آموز تا مدرسه و بالعکس متوسط کرایه سرویس مدرسه هر دانش‌آموز (به ریال)
سواری ون  مینی‌بوس میدل‌باس اتوبوس
۱ تا ۵ کیلومتر ۱۲۶۰۰۰۰ ۷۷۵۰۰۰ ۴۷۰۰۰۰ ۳۹۵۰۰۰ ۳۲۵۰۰۰
۲ بیش از ۵ تا ۱۰ کیلومتر ۱۴۸۰۰۰۰ ۸۵۵۰۰۰ ۵۱۵۰۰۰ ۴۳۵۰۰۰ ۳۷۰۰۰۰
۳ بیش از ۱۰ تا ۱۵ کیلومتر ۱۶۵۵۰۰۰ ۹۵۰۰۰۰ ۵۵۵۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۴۳۵۰۰۰
۴ بیش از ۱۵ تا ۲۰ کیلومتر ۱۸۹۰۰۰۰ ۱۰۰۵۰۰۰ ۵۷۰۰۰۰ ۵۵۵۰۰۰ ۴۷۵۰۰۰
۵ بیش از ۲۰ تا ۲۵ کیلومتر ۲۰۶۵۰۰۰ ۱۱۴۰۰۰۰ ۶۸۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ ۵۵۵۰۰۰
۶ بیش از ۲۵ تا ۳۰ کیلومتر ۲۲۹۵۰۰۰ ۱۱۸۰۰۰۰ ۷۳۵۰۰۰ ۶۶۵۰۰۰ ۵۸۵۰۰۰
۷ از ۳۰ کیلومتر به بالا توافقی توافقی توافقی توافقی توافقی

انتهای پیام/

http://fna.ir/JUXVCM

اخبار

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,