ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

خودرو پراید به علت سرعت زیاد در جوی آب خیابان شوش واژگون شد.
 
وقتی که پراید به سبکی خاص در جوی خیابان جا می شود! 

منبع : tabnakbato.ir

مجله