ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

پل معلق واقع در بستر رودخانه خیاوچایی مشگین شهر به عنوان مرتفع ترین پل معلق خاورمیانه شناخته شده است.

 
مشگین شهر با طبیعت بکر خود شهر زیبایی برای مسافرت و بازدید است که در این میان جایگیری مرتفع ترین پل معلق خاورمیانه به جاذبه های این شهر توریستی افزوده است.پلی که صحنه طبیعت بکر این شهر را تکمیل کرده است.

این پل با طول ۳۲۵ متر، عرض ۲ متر و ارتفاع ۸۰ متر از بستر رودخانه خیاوچایی می تواند پایگاهی برای دوستداران ارتفاع به حساب آید.

 
جایگیری مرتفع‌ترین پل معلق خارومیانه در ایران 
 
جایگیری مرتفع‌ترین پل معلق خارومیانه در ایران 
 
جایگیری مرتفع‌ترین پل معلق خارومیانه در ایران 
 
جایگیری مرتفع‌ترین پل معلق خارومیانه در ایران 
 
جایگیری مرتفع‌ترین پل معلق خارومیانه در ایران

 

میزان

 
مشگین شهر با طبیعت بکر خود شهر زیبایی برای مسافرت و بازدید است که در این میان جایگیری مرتفع ترین پل معلق خاورمیانه به جاذبه های این شهر توریستی افزوده است.پلی که صحنه طبیعت بکر این شهر را تکمیل کرده است.

این پل با طول ۳۲۵ متر، عرض ۲ متر و ارتفاع ۸۰ متر از بستر رودخانه خیاوچایی می تواند پایگاهی برای دوستداران ارتفاع به حساب آید.

 
جایگیری مرتفع‌ترین پل معلق خارومیانه در ایران 
 
جایگیری مرتفع‌ترین پل معلق خارومیانه در ایران 
 
جایگیری مرتفع‌ترین پل معلق خارومیانه در ایران 
 
جایگیری مرتفع‌ترین پل معلق خارومیانه در ایران 
 
جایگیری مرتفع‌ترین پل معلق خارومیانه در ایران

منبع : tabnakbato.ir

مجله