ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

احتمال تولید قرص جوانی

قرص جوانی هم احتمالا به بازار خواهد آمد. به نقل از دیلی میل، خروجی فناوری پیچیده اتصال RNA کاملا ساده است. مطالعه و شناخت روش کار با یکی از سه مولکول اصلی سلول زنده، تولید سلول های جوان از RNA سلول های پیر را امکان پذیر می سازد.

محققان معتقدند که تمرکز بر روی RNA به جای DNA امکان شناخت فرایند پیری سلول ها را ممکن و در بهترین شرایط راه را برای تولید قرص جوان کننده را هموار می سازد.

فرایند پیر شدن سلول های بدن ارتباط مستقیمی با تغییرات در DNA سلول ها دارد، به طوری که با گذشت زمان و با دخالت فاکتورهای تشدیدکننده محیطی، DNA سلول ها آسیب دیده و در نهایت این روند سلول ها را ناکارآمد یا پیر می سازد.

تولید قرص جوانی

احتمال تولید قرص جوانی به کمک قابلیت های RNA

محققان معتقدند که یکی از راه های شناخته شده برای کشف جزئیات فرایند آسیب دیدن DNA و پیر شدن سلول ها، مطالعه مستقیم بر روی RNA است.

دکتر الیسا لازاری، متخصص ژنتیک و ژن درمانی از دانشگاه کالیفرنیا عنوان کرد:در مطالعات تیم تحقیقاتی ما مشخص شد که با توجه به پایداری RNA، می توان آن را به عنوان یک شاخص در شناسایی بیشتر جزئیات فرایند پیری به کار گرفت.

وی در ادامه افزود:مهمترین مزیت دستکاری RNA به جای DNA عدم دخالت در طرح کلی سلول و جلوگیری از تولید سلول های تراریخته ناخواسته و با تغییرات دائمی است. در واقع این تغییر نگاه اساسی از ژنوم به ریبونوکلئیک به نوعی به تمایل برای جلوگیری از آسیب های سلولی مربوط می شود.

تولید قرص جوانی به کمک قابلیت های RNA

منبع : namnak.com

مجله