ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

ﺑﺮدﻟﯽ ﭼﺎرﻟﺰ ﮐﻮﭘﺮ (ﺑه اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ: Bradley Charles Cooper) (ﻣﺘﻮﻟﺪ: ۵ ژاﻧﻮﯾه ١٩٧۵) ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن، ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺗﺌﺎﺗﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

بیوگرافی بردلی کوپر تصاویر بردلی کوپر

بیوگرافی بردلی کوپر تصاویر بردلی کوپر

ﻧﺎم اﺻﻠﯽ : ﺑﺮدﻟﯽ ﭼﺎرﻟﺰ ﮐﻮﭘﺮ

زﻣﯿﻨه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ : ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن – ﺳﯿﻨﻤﺎ – ﺗﺌﺎﺗﺮ

ﻣﻠﯿﺖ : آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ

ﺗﻮﻟﺪ: ۵ ژاﻧﻮﯾﮫٔ ١٩٧۵

ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﺎ، ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ، آﻣﺮﯾﮑﺎ

واﻟﺪﯾﻦ : ﮔﻠﻮرﯾﺎ – ﭼﺎرﻟﺰ (ﻣﺮگ: ٢٠١١ در ﺳﻦ ٧١ ﺳﺎﻟﮕﯽ)

ﭘﯿﺸه: ﺑﺎزﯾﮕﺮ

ﺳﺎلھﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ : ١٩٩٩ ﺗﺎﮐﻨﻮن

 بیوگرافی بردلی کوپر تصاویر بردلی کوپر

ﺑﺮدﻟﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺨﺎطﺮ ﺑﺎزی در ﻣﺠﻤﻮﻋه ھﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽای ھﻤﭽﻮن آﻟﯿﺎس و ﺟﮏ و ﺑﺎﺑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘه ﻣﯽﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎزی وی را
در ﻓﯿﻠﻢھﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻮن ﻣﺮد ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮ ﺣﺎل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ دﯾﺪم. اﻣﺎ ﺷﮭﺮت ﺑﺴﯿﺎر وی از ﺑﺨﺎطﺮ ﺑﺎزی در ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﺧﻤﺎری (٢٠٠٩ ﺗﺎ ٢٠١٣)، ﻧﺎﻣﺤﺪود (٢٠١١) و ای-ﺗﯿﻢ (٢٠١٠) ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺎزی وی در ﻓﯿﻠﻢ اﺧﺎذی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐه ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎل ٢٠١٣ اﺳﺖ،
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﺤﺼﯿﻦ ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮدﻟﯽ دراﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎ ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻦ ﺑﯿﻞ ھﻤﺒﺎزی ﺑﻮد.

ﺑﺮدﻟﯽ ﮐﻮﭘﺮ ﺑﺨﺎطﺮ ﺑﺎزی در دﻓﺘﺮﭼه اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﺰد درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه اﺳﮑﺎر ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ اول ﻣﺮد ﺷﺪه ﺷﺪ. در ﺳﺎل ٢٠١١، ﻣﺠﻠه ﭘﯿﭙﻞ ﻧﺎم ﺑﺮدﻟﯽ ﮐﻮﭘﺮ را در ﻟﯿﺴﺖ ﺟﺬابﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدان ﺟﮭﺎن ﻗﺮار داد.

ﺑﺮدﻟﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﺎ اﺳﺖ وﻟﯽ در ﺟﻨﮑﯿﻨﺘﺎون ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺎدرش، ﮔﻠﻮرﯾﺎ، ﯾﮏ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﺗﺒﺎر و ﭘﺪرش، ﭼﺎرﻟﺰ، اﯾﺮﻟﻨﺪی ﺑﻮد.
ﭘﺪر ﺑﺮدﻟﯽ در ﻋﺮﺻه ﺳﮭﺎم ﺷﺮﮐﺖھﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮدﻟﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ دارای ﯾﮏ ﺧﻮاھﺮ ﺑه ﻧﺎم «ھﺎﻟﯽ» اﺳﺖ.

ﺑﺮدﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ اﺳﺖ.در اﺑﺘﺪا او در داﻧﺸﮕﺎه وﯾﻼﻧﻮا ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﮫ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻮرجﺗﺎون اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﮔﺮﻓﺘه و در ھﻤﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺪرک ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺧﻮد را در ﺳﺎل ١٩٩٧ ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ. در داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻮرجﺗﺎون ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮدﻟﯽ ﺑه زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴه ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از آن ﺑه ﻋﻨﻮان داﻧﺸﺠﻮ، ۶ ﻣﺎه ﺑه ﻓﺮاﻧﺴه رﻓﺘﮫ و در اﮐﺲ آن ﭘﺮواﻧﺲ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ در ﺳﺎل ٢٠٠٠ ﻧﯿﺰ وی ﻣﻮﻓﻖ ﺑه اﺧﺬ ﻣﺪرک ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ از اﮐﺘﻮرز اﺳﺘﻮدﯾﻮ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﻣﯽﺷﻮد.

زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ

ﺑﺮدﻟﯽ در اواﺧﺮ ٢٠٠۶ ﺑﺎ ﺟﻨﯿﻔﺮ اﺳﭙﻮزﯾﺘﻮ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐه ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ در ﻣﯽ ٢٠٠٧ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد اﺳﭙﻮزﯾﺘﻮ ﻗﺼﺪ طﻼق ﮔﺮﻓﺘﻦ از
وی را دارد. ﺑﺮدﻟﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺳﺎل ٢٠١١ ﺗﺎ ٢٠١٣ ﻣﺪﺗﯽ ھﻤﺮاه زوﯾﯽ ﺳﺎﻟﺪاﻧﺎ ﺑﻮد. از دﺳﺎﻣﺒﺮ ٢٠١٣ ھﻢ وی وارد راﺑﻄه ای ﺑﺎ ﺳﻮﮐﯽ واﺗﺮھﻮس ﺷﺪه اﺳﺖ.

بیوگرافی بردلی کوپر تصاویر بردلی کوپر

ﻓﯿﻠﻢ ھﺎ

از ﻣﺸﮭﻮر ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرھﺎی او ﻣﯽﺗﻮان ﺑه آﺛﺎر زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﻣﺮد ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﻣﺜﺒﺖ – (٢٠٠٨)

ﺧﻤﺎری: ﻗﺴﻤﺖ اول – (٢٠٠٩)

روز واﻟﻨﺘﯿﻦ (ﻓﯿﻠﻢ) – (٢٠١٠)

ﺗﯿﻢ آ (٢٠١٠)

ﻧﺎﻣﺤﺪود (٢٠١١)

ﺧﻤﺎری: ﻗﺴﻤﺖ دوم – (٢٠١١)

دﻓﺘﺮﭼه اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ – (٢٠١٢)

ﺧﻤﺎری: ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم – (٢٠١٣)

اﺧﺎذی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ – (٢٠١٣)

ﺳﺮﻧﺎ – (٢٠١۴)

ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﮐﮭﮑﺸﺎن – (٢٠١۴)

 

بیوگرافی بردلی کوپر تصاویر بردلی کوپر

تصاویر بردلی کوپر

بیوگرافی بردلی کوپر تصاویر بردلی کوپر

 

بیوگرافی بردلی کوپر تصاویر بردلی کوپر

 

بیوگرافی بردلی کوپر تصاویر بردلی کوپر

 

بیوگرافی بردلی کوپر تصاویر بردلی کوپر

 

بیوگرافی بردلی کوپر تصاویر بردلی کوپر

 

بیوگرافی بردلی کوپر تصاویر بردلی کوپر

 

بیوگرافی بردلی کوپر تصاویر بردلی کوپر

 

بیوگرافی بردلی کوپر تصاویر بردلی کوپر

منبع : دلگرم

مجله