ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

صبح روز پنجشنبه در نهاوند همدان، کامیونی با بار به ترانس فشار قوی برق برخورد کرد و باعث قطعی برق این منطقه از نهاوند شد. این حادثه خوشبختانه تلفات جانی نداشت.

برخورد کامیون با ترانس فشار قوی برق

 

مشرق

منبع : tabnakbato.ir

مجله