ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

مسعودسلطانى‌فر در نشست خبرى گفت: در ابتداى کار دولت سازمان میراث فرهنگى تنها دستگاهى بود که فقط در ١٠ درصد از شهرستان‌ها اداره داشت.

الواح هخامنشی در آمریکا 

 

وى ادامه داد: یعنى از مجموع ۴٣۵ شهرستان کشور در ۴۶ شهرستان دفتر در ١۴٠ شهرستان نمایندگى و در باقى شهرستان ها حتى یک فرد را هم نداشتیم که براى میراث فرهنگى گردشگرى و صنایع دستى کار کند.

معاون رئیس جمهور افزود: اما اکنون در ٢٠٠ شهرستان اداره داریم و این کار را بدون ایجاد پست جدید و یا اضافه کردن نیرو و با توزیع مناسب نیرو انجام دادیم.

سلطانى‌فر گفت: یکى از مهم‌ترین دستاوردهاى ما در این ٣سال این بود که حفظ میراث فرهنگى را به عنوان یک أصل پذیرفته شده براى بسیارى از مسئولان کشور به باور رساندیم.

وى با اشاره به اینکه اقدام دیگر ما استرداد ۴ مجموعه تاریخى فرهنگى به ایران بود که در ۵٠ سال پیش به یغما رفته بود، افزود: اکنون نیز بزرگترین محموله تاریخى و فرهنگى ایران در امریکا یعنى الواح هخامنشى در ٣ دادگاه به استردادشان به ایران رأى داده شده که باید صبر کنیم تا اگر درخواست تجدید نظر شود؛ در دادگاه چهارم شرکت کنیم.

معاون رئیس جمهور توضیح داد: این ٣٠ هزار قطعه در سال ١٣١۴ بنا به تصویب دولت براى مطالعه به موسسه شرق شناسى شیکاگو منتقل می‌شود و ظرف ٣ سال بازگردد که البته بخشى از آن در سال‌هاى٢٧، ۵٠ و ٨٣ بازگشت، اما پس از آن با ادعاى بازماندگان یک حادثه تروریستى در بیت المقدس که ایران را در این حادثه دخیل مى دانستند؛ این روند متوقف شد تا اینکه دادگاه رأى به نفع ما داد.

 

ایلنا

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,