ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

گروهی ایستگاه بروکسل را با جورابهای غول پیکر ایکس لارج آماده زمستان کردند.

 
آنها پس از اجرای این اثر هنری کارگاههای بافندگی با امکانات رایگان راه انداختند و بدون هیچ هزینه ای بافندگی را به مردم آموزش می دهند.
این تیم هنری معتقدند که با این کار مردم می توانند حداقل برای خود یا حتی نیازمندان جوراب ببافند.
 
توریسم آنلاین

منبع : tabnakbato.ir

مجله