ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

به نقل از مرکز آمار ایران، متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال قبل ۱۱٫۷ درصد و متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری ۱۵٫۶ درصد افزایش داشته است.

طبق آمارگیری هزینه و درآمد با قدمتی۵۰ ساله از مهمترین طرح‌های آماری مرکز آمار ایران است.

هدف کلی این طرح، برآورد متوسط هزینه‌ها و درآمد یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی در سطح کشور و استان‌ها است.

تعداد خانوارهای آمارگیری شده در این طرح ۱۸ هزار و ۸۸۵ خانوار نمونه در نقاط شهری و ۱۹ هزار و ۳۹۰ خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور است.

نگاهی به اهم نتایج طرح در سال ۱۳۹۴ در مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد که متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار شهری ۲۶۲٫۴۳۱ هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ۱۱٫۷ درصد افزایش نشان می‌دهد، از هزینه کل سالانه خانوار شهری ۶۲٫۴۳۱ هزار ریال با سهم ۲۳٫۸ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۱۹۹٫۹۶۷ هزار ریال با سهم ۷۶٫۲ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است.

در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با ۲۲٫۰ درصد مربوط به هزینه‌ آرد، رشته، غلات،‌نان و فرآورده‌های آن و در بین هزینه‌‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۴۴٫۰ درصد مربوط به مسکن بوده است.

متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری ۲۷۸ میلیون و ۸۷۲ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل، ۱۵٫۶ درصد افزایش داشته است.

بر این اساس در سال ۱۳۹۴ رشد متوسط درآمد سالانه  خانوارهای شهری در مقایسه با رشد هزینه کل سالانه ۴٫۰ درصد رشد داشته است. منابع تأمین درآمد خانوارهای شهری نشان می‌دهد که ۳۳٫۴ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری،‌۱۶٫۳ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و  غیرکشاورزی و ۵۰٫۳ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.

متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار روستایی ۱۴۶٫۹۸۳ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل ۶٫۱ درصد افزایش نشان می‌دهد از هزینه کل سالانه خانوار روستایی ۵۷ میلیون و ۷۷۸ هزار ریال با سهم ۳۹٫۳ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی ۸۹ میلیون و ۲۰۵ هزار ریال با سهم ۶۰٫۷ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است.

در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با ۲۶٫۰ درصد مربوط به هزینه‌ آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن و در بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم با ۳۰٫۰ درصد مربوط به مسکن بوده است.

متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار روستایی ۱۶۱ میلیون و ۳۸ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل ۱۵٫۸ درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال ۱۳۹۴ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای روستایی در مقایسه با رشد هزینه کل سالانه، ۹٫۷ درصد بیشتر رشد داشته است.

منابع تأمین درآمد خانوارهای روستایی نشان می‌دهد که ۳۰٫۲ درصد از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، ۳۰٫۹ درصد  از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۳۸٫۹ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.

 

اتاق خبر۲۴

منبع : tabnakbato.ir

مجله