ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

به کارگر ماهر تراشکار جهت وسط کاری و برشکاری در تهران نیازمندیم.

لطفاً داخلی ۱۰۲ را شماره گیری نمایید.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: ۰۲۱۶xxxxxxx (نمایش کامل)

منبع : e-estekhdam.com

مجله