ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

به تعدادی جوشکار ماهر در تهران نیازمندیم.

لطفاً داخلی ۱۰۶ را شماره گیری نمایید.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: ۰۲۱۴xxxxxxx (نمایش کامل)

منبع : e-estekhdam.com

مجله